شما اینجا هستید   |

    برچسب: امیرحسین آبشناس

برچسب زده شده با : امیرحسین آبشناس

جوخه مشقی درپلاتوآفتاب به روی صحنه می رود
1400-11-21
نمایش جوخه مشقی

نمایش جوخه مشقی به نویسندگی وکارگردانی امیرحسین آبشناس ازتاریخ 28 بهمن تا 5 اسفند1400 درپلاتوآفتاب بندرعباس به روی صحنه می رود.