شما اینجا هستید   |

    برچسب: جشنواره تئاتر استاني

برچسب زده شده با : جشنواره تئاتر استاني

نمایش آتش نشان ها /نویسنده وکارگردان رسول حق شناس
1399-09-23

نمایش آتش نشان ها /نویسنده وکارگردان رسول حق شناس/شرکت کننده دربیست وپنجمین جشنواره تیاتر استان تهران