شما اینجا هستید   |

    برچسب: سی چهارمین

برچسب زده شده با : سی چهارمین

نتایج سی وچهارمین جشنواره استانی تئاترهرمزگان اعلام شد.
1401-06-27
اعلم نتایج بازخوانی متون سی وچهارمین جشنواره تئاتراستان هرمزگان

نتایج بازخوانی متون نمایشی رسیده به دبیرخانه جشنواره پس از بررسی توسط شورای  ارزشیابی و نظارت بر نمایش (داوران بازخوان وبازبین جشنواره)متشکل از آقایان رضاجوشعار ، علیرضازارعی ، مصیب داوری، کاظم قنبری به شرح زیر اعلام گردید .