شما اینجا هستید   |

    برچسب: نمایشنامه نویسی جامه ک

برچسب زده شده با : نمایشنامه نویسی جامه ک

علیرضا داوری رتبه دوم جشنواره نمایشنامه نویسی جامه ک رادریافت کرد
1401-01-26
آیین اختتامیه جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی جامه ک بصورت مجازی با معرفی نفرات برتربه کارخودپایان داد

رضا بیات از استان تهران با نمایشنامه «خورشید شبها هم می تابد» حائز رتبه اول؛ علیرضا داوری از استان هرمزگان با نمایشنامه «ضریح دقایق نگاه تو» رتبه دوم؛ رضا گشتاسب از «کهگیلویه و بویراحمد با نمایشنامه «اسب قاتلین؛بیانیه ی مچاله ی خواب در اصطبل» رتبه سوم.